Novice

Omejitve pri izvajanju športnih programov – 08.11.2021

10. 11. 2021
Objavil: Darja Rožmanec

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 101. redni seji dne 6. 11. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 174/21 dne 6. 11. 2021 (https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021174.pdf) in se je začel uporabljati s ponedeljkom, 8. 11. 2021 oz. s ponedeljkom, 15. 11. 2021.
V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih
programov:

1. Za izkazovanje pogoja PCT je potrebno poleg ustreznega dokazila predložiti tudi veljavni
osebni dokument.

Dopolnjeni Odlok v 2. členu določa, da je pogoj PCT izpolnjen če se osebe izkažejo z veljavnim
osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od dokazil opredeljenih v 2. členu Odloka. Nabor
dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT ostaja enak, kot je bil. Novost predstavlja le obvezna
identifikacija z veljavnim osebnim dokumentom. Kot osebni dokument se upošteva javne listine,
opremljene s fotografijo, ki jih izdaja državni organ: osebna izkaznica, potni list, obmejna
prepustnica, vozniško dovoljenje, orožni list in potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.
Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT ostaja obveznost organizatorja opravljanja dela oziroma
izvajalca dejavnosti.

2. Starostna meja do katere pogoja PCT ni treba izpolnjevati znižana na 12 let.
Z Odlokom je znižana starostna meja do katere morajo uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni
pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji izpolnjevati pogoj PCT. Pogoja PCT ni
treba izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 12 let. To pomeni, da osebe, ki so starejše od 12 let (tudi
tiste, ki so dopolnile 12 let) morajo za udeležbo v vseh oblikah športne dejavnosti (rekreacija,
treningi, tekmovanja) izpolnjevati pogoj PCT.

3. Začasna omejitev izvajanja športnih prireditev oziroma športnih tekmovanj
Športne prireditve oziroma športna tekmovanja z gledalci so dovoljena zgolj v primeru, da se
izvedejo v oz. na športnem objektu s fiksnimi sedišči pri čemer morajo vsi gledalci nositi zaščitno
masko (kirurške maske ali maske tipa FFP2), pri čemer mora biti med gledalci eno sedišče prosto,
gledalci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT. Strežba in uživanje hrane in pijače gledalcev na javnih
športnih prireditvah nista dovoljena.

4. Začasna omejitev izvajanja samoorganiziranih skupinskih športno rekreativnih vadb
Začasno so prepovedane vse skupinske športno rekreativne vadbe, ki niso organizirane s strani
pravnih oseb oziroma oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost ne glede na to ali se izvajajo v
zaprtih prostorih ali na odprtem. Izjema so skupinske vadbe za skupine v katerih so zgolj ožji
družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. To pomeni, da so dovoljene samo skupinske
športno rekreativne dejavnosti, ki jih organizirajo oziroma izvajajo organizacije oziroma osebe, ki
samostojno opravljajo dejavnost ob upoštevanju pogojev iz Odloka (izpolnjevanje pogoja PCT,
razkuževanje, uporaba zaščitnih mask…). Zaradi preprečitve širjenja okužb odsvetujemo izvajanje
kontaktnih športno rekreativnih dejavnosti.

5. Samotestiranje za učence in dijake še naprej zadošča za udeležbo v športnih dejavnostih
razen za športna tekmovanja.

Učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol se morajo po novem obvezno samotestirati s testi HAG za samotestiranje za potrebe udeležbe v vzgojno-izobraževalnem procesu, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno izobraževalnem zavodu. Učencem in dijakom, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje. Omenjeno samotestiranje ostaja ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT za udeležbo v vseh oblikah športne dejavnosti (športno rekreativna vadba, trenažni proces) razen za udeležbo v športnih tekmovanjih. Za udeležbo v športnih tekmovanjih morajo vse osebe starejše od 12 let izpolnjevati pogoj PCT.

6. Testiranje s HAG testi po novem sofinancira država
Odlok v 10. členu določa, da se sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje
za osebe iz 8. člena Odloka ter 1. in drugega odstavka 3. člena Odloka zagotavljajo iz proračuna
Republike Slovenije. To pomeni, da je testiranje s testi HAG za zaposlene in odjemalce storitev v
Republiki Sloveniji pri pooblaščenih izvajalcih HAG testiranj brezplačno. Vlada je z Uredbo o
določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih
antigenskih testov za samotestiranje (Uradni list RS št. 174/2021)določila najvišjo ceno
zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja, ki znaša 7 eurov na storitev ter najvišjo ceno
hitrih antigenskih testov za samotestiranje, ki so na seznamu testov za samotestiranje, ki znaša 2,5 eura na test brez davka na dodano vrednost. Najvišja cena testiranja s HAG testi tako znaša 9,5 eurov brez DDV. Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3458/uredbao-dolocitvi-najvisjih-cen-zdravstvenih-storitev-hitrega-antigenskega-testiranja-in-najvisjih-cen-hitrihantigenskih-testov-za-samotestiranje.

Celoviti pregled veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov z razlago bo v kratkem objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirussars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Naslednji dogodek

Jun
22
22. junij
Vrhnika
Vrhnika – 3D pokal

Sveže novice