Domov | 39. redna seja Skupščine LZS 22.10.2020 - vabilo

Novice

14.09.2020   39. redna seja Skupščine LZS 22.10.2020 - vabilo

Na podlagi 20. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije in 18. člena Poslovnika o delu Skupščine LZS, vabljeni na 39. redno sejo Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije, 
ki bo v četrtek, 22.10.2020, ob 18.00 uri,
v dvorani podjetja Data d.o.o., Dunajska cesta 136, Ljubljana

Dnevni red:
1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Pregled realizacije sklepov 38. seje Skupščine
5a. Obravnava predlogov sprememb Statuta LZS
5. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2019
6. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2019
7. Sprejem letnega poročila za leto 2019; splošni, vsebinski in računovodski del
8. Program dela za leto 2020
9. Finančni načrt za leto 2020
10. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2020
11. Predlog pogodbe o sodelovanju za leto 2021 in višina članarine za leto 2021
12. Razno


Posamezno točko dnevnega reda lahko predlaga tudi posamezen član skupščine. Ta mora obvezno vsebovati predloge sklepov, ki jih pripravi predlagatelj v pisni obliki.

Vse predsednike klubov pozivamo, da delegate, ki bodo na skupščini zastopali vaše klube/društva
obvestite, da bodo svoje pravice in dolžnosti na skupščini lahko izvrševali le, če se bodo - skladno
z 10. člena Poslovnika o delu skupščine LZS - pred začetkom skupščine pri pooblaščeni osebi LZS
izkazali s pooblastilom kluba/društva.


Gradivo za Skupščino bo objavljeno na spletni strani Lokostrelske zveze Slovenije na povezavi
http://www.archery-si.org/o-lzs/skupscina.


Ljubljana, 14.09.2020


Predsednik LZS:
Marjan Ilar, l.r.
 

VABILO


 

« Nazaj

Poslovna sekretarka 

Darja Rožmanec

Vremenska napoved

Vreme